W Najnowszym numerze IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA - artykuł dr Franka Zastrowa "Eksplantacja oraz biologiczna augmentacja kości BBA: protokół leczenia systemowego"

Streszczenie:
W marcu 2010 roku zjawiła się w naszym gabinecie 65-letnia pacjentka z nieleczoną, zaawansowaną postacią periimplantitis w okolicy 37. Plan leczenia zakładał rekonstrukcję nasilonej utraty kości spowodowanej periimplantitis oraz zapatrzenie pacjentki odpowiednią odbudową protetyczną w trzecim kwadrancie. Po eksplantacji starego wszczepu typu IMZ w okolicy 37 wykonana została rekonstrukcja ubytku kostnego z wykorzystaniem dwóch blaszek kostnych ufiksowa-nych od strony okluzyjnej i policzkowej. Obszar między blaszkami kostnymi został wypełniony wiórami z kości własnej pacjentki. Po trzymiesięcznym okresie gojenia zamkniętego i zakończeniu procesu regeneracji kości w obszarze augmentacji przeprowadzonej zgodnie z koncepcją biologicznej augmentacji kości (BBA) oraz z użyciem techniki rozcięcia kości (Split Bone Technique - SBT) według prof. Fouada Khoury’ego wprowadzone zostały tam dwa implanty - w pozycji 36 i 37. Po wgojeniu się implantów i efektywnej osteointegracji przeprowadzony został pomyślnie drugi etap chirurgiczny, w ramach którego pacjentka została zaopatrzona przykręcanymi okluzyjnie, zblokowanymi koronami ze stopu kobaltowo-chromowego licowanego ceramiką

czytaj więcej

Pozostałe artykuły dostępne są nieodpłatnie na www.implantologiastomatologiczna.pl