Oświadczenie o ostąpieniu od umowy konsumenckiej w wersji PDF jest dostępne tutaj 


REGULAMIN SPRZEDAŻY MIEJSC NA SZKOLENIA, KURSY I KONFERENCJE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU orbidenti.pl

Właścicielem portalu jest:

OrbiDenti sp.z o.o.  ul. Generała Sowińskiego 15/62, 40-018 Katowice  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642639, NIP:954-27-68-156, REGON 365159858, kapitał zakładowy w wysokości 140.000 PLN w całości opłacony                                                       

BIURO: 41-709 Ruda Śląska , pl. Jana Pawła II 3/9 , kontakt: biuro@orbidenti.com


DEFINICJE

1.   „Regulamin” – określa zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.orbidenti.com  lub www.orbidenti.pl (dalej PORTAL)oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych (dalej łącznie APLIKACJE MOBILNE)

2.    „Portal” – oznacza portal działający pod domenami: orbidenti.com i orbidenti.pl prowadzony przez Operatora.

3.   „Operator”– Orbi Denti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. Sowińskiego 15/62,    40-018 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000642639, NIP: 954-27-68-156. Operator pośredniczy w sprzedaży udziału w Wydarzeniu na rzecz Organizatora .

4.   „Organizator” – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia. Każde Wydarzenie na stronie Portalu jest przyporządkowane do jego Organizatora.

5.   „Wydarzenie” – kurs, konferencja lub szkolenie o charakterze naukowym organizowane przez Organizatora, w których udział jest sprzedawany za pośrednictwem Portalu.

6.   „Płatność” –  płatność za udział w  wybranym Wydarzeniu za pośrednictwem firmy Dotpay.

7.   „Rezerwacja” – czasowe zablokowanie wskazanych przez Użytkownika miejsc na Wydarzenie

8.   „Użytkownik” – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z Portalu celem zapoznania się z jego treścią lub zakupu udziału w Wydarzeniu przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych.

9.   „Uczestnik”– osoba faktycznie biorąca udział w Wydarzeniu .

10.   „Konto Użytkownika” – Panel widoczny jedynie dla Użytkownika po zalogowaniu. Udostępnia informacje o danych osobowych, pozwala na ich modyfikację oraz zapisuje historię wszystkich Wydarzeń z udziałem Użytkownika .

11.   „Konto Organizatora”- Panel widoczny jedynie dla Organizatora po zalogowaniu, dzięki któremu może zarządzać swoimi Wydarzeniami, udostępniony po podpisaniu umowy z  Operatorem.

12.    „Serwisant”– podmiot nadzorujący techniczną pracę Portalu, związany z Operatorem umową serwisową

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu , w tym zakupu przez Użytkowników udziału w Wydarzeniu za pośrednictwem Portalu. Ponadto służy Organizatorom do sprzedaży ich wydarzeń za pośrednictwem Portalu.

2.      Za pośrednictwem Portalu Użytkownik zawiera umowę o udział w Wydarzeniu z Organizatorem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się Organizatora z postanowień umowy ani za jakość świadczonych przez niego usług.

3.      Udostępnienie oferty Użytkownikowi za pośrednictwem Portalu jest bezpłatne, w szczególności samo przeglądanie ofert Organizatorów i treści Portalu nie podlega opłacie.

4.      Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z zakupu za pośrednictwem Portalu , przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w chwili rejestracji, składając oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią , akceptacji postanowień Regulaminu i osobno zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wystawiania faktur drogą elektroniczną - przez zaznaczenie  odpowiednich pól.

5.      Odmowa akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup udziału w Wydarzeniu.

6.      Terminy wskazane w Regulaminie liczone są kolejnymi dniami kalendarzowymi od dnia następnego od zdarzenia, od którego biegnie termin .

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem:

a)     połączenie z siecią Internet;

b)     przeglądarka internetowa:  Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 44 lub nowszej, albo Google Chrome w wersji 59 lub nowszej;

c)     system operacyjny: Windows: 7, 8 lub 10 lub Mac OS X ,Vista albo Linux;

d)     włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";

 

REJESTRACJA I ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1.      W celu zakupu udziału w Wydarzeniu Użytkownik jest zobowiązany:

a)     zarejestrować się  na Portalu przez wypełnienie formularza rejestracji ;

b)     złożyć oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych podanych przez Użytkownika;

c)     złożyć zamówienie przez wypełnienie na Portalu formularza zamówienia;

d)     wpłacić należność za udział w danym Wydarzeniu .

2.      W formularzu rejestracji Użytkownik udostępnia niezbędne do realizacji umowy dane tj. (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer NIP, adres email, numer telefonu komórkowego, tytuł zawodowy, przysługujące zniżki). Podanie innych danych jest nieobowiązkowe, lecz ułatwia kontakt Portalu lub Organizatora z Użytkownikiem .

3.      Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

4.      Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Operatora oraz Organizatora podanych danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy przez Organizatora .

5.      Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Portalu następujących czynności:

a)     wybór Wydarzenia;

b)     podanie danych osobowych Użytkownika oraz/ lub imię i nazwisko uczestników 

c)     podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa firmy, adres, NIP)

d)     wybór sposobu płatności z listy udostępnionej na Portalu (zaliczka, całość , raty)

6.      złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „ZAPISZ SIĘ”.

7.      Organizatorowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży udziału w Wydarzeniu za pośrednictwem Portalu.

8.      Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Operatora. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać fakturę PROFORMA z opisanym wybranym wydarzeniem.

9.      Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10.   Użytkownik odpowiada  za posiadanie zgody uczestników na podanie ich imion i nazwisk Operatorowi.

 

REZERWACJA

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Portal na okres trzech dni rezerwuje zamówiony/e udział/y w Wydarzeniu dla danego Użytkownika. Jeżeli w terminie 3 dni nie nastąpi wymagana zapłata (zgodnie z warunkami udziału w danym Wydarzeniu) zamówienie zostaje anulowane.PŁATNOŚĆ

1.     Do skutecznego zakupu udziału w Wydarzeniu dochodzi z chwilą dokonania płatności w wysokości zgodnej z wymogami Organizatora dla danego Wydarzenia ;

2.     Płatność za udział w Wydarzeniu możliwa będzie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia .

3.     Obsługę płatności prowadzi firma Dotpay przez system obsługi płatności online za pomocą kart płatniczych lub przelewów internetowych. https:/3www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/

4.     Płatność wynikająca z jednego Zamówienia może zostać dokonana jednorazowo w całości lub, o ile jest to zgodne z warunkami Organizatora dla danego Wydarzenia, na raty .

5.     Płatności należy dokonywać osobno dla każdej otrzymanej faktury proforma.

6.     W przypadku braku wymaganej wpłaty w terminie 3 od daty złożenia zamówienia na wybrane Wydarzenie, Użytkownik zostaje usunięty z listy danego Wydarzenia (zamówienie jest anulowane) .

7.     Całość ceny za udział w Wydarzeniu musi być dokonana nie później niż w terminie 30 dni przed datą  rozpoczęcia Wydarzenia.

8.     Brak zapłaty całości ceny za udział w Wydarzeniu w terminie wskazanym w punkcie 7 upoważnia Organizatora do odmowy dopuszczenia do udziału Wydarzeniu .

a)     wysokości ceny za udział w Wydarzeniu, w szczególności o wysokości oferowanych przez Organizatora ewentualnych zniżek (rabatów) oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.

9.     Operator przyjmuje przelewy wyłącznie w polskich złotych.

10.  W przypadku płatności w innej walucie Użytkownik powinien dokonać zapłaty w takiej kwocie, przy uwzględnieniu kosztów prowizji za przewalutowanie i ewentualnych innych, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.

11.  Z tytułu korzystania z Portalu przez Użytkownika w trakcie procesu dokonywania płatności za pośrednictwem DotPay, Operator pobiera Opłatę serwisową od każdego zamówienia złożonego z wykorzystaniem Portalu i płatności dokonanej za pośrednictwem DotPay.

12. Kwota dodatkowej należności wynikająca z zamówienia zostaje wyświetlona po zatwierdzeniu zamówienia i wybraniu płatności DotPay w wysokości 1,28%, naliczone od wpłacanej kwoty;

13.  Po dokonaniu płatności Użytkownik niezwłocznie otrzyma:

a) fakturę VAT od organizatora Wydarzenia jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zapłaty za Wydarzenie;

b) fakturę VAT od Operatora  jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zapłaty prowizji DotPay.

c) Faktura od Operatora nie zostanie wystawiona i Opłata serwisowa nie zostanie naliczona, jeżeli Użytkownik dokona płatności bezpośrednio na konto Organizatora z pominięciem DotPay.

14.  Dokonanie płatności na rachunek wskazany na Portalu (rachunek Orbi Denti) bez złożenia zamówienia nie powoduje zawarcia umowy z Organizatorem , ani rezerwacji udziału ani gwarancji udziału w Wydarzeniu;


 

INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W WYDARZENIU

 

1.      Aby wziąć udział w wykupionym Wydarzeniu Użytkownik lub wskazani przez niego uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek zarejestrować się  w recepcji Wydarzenia  – zgodnie z warunkami Organizatora -  podając swoje imię i nazwisko. Pracownik Organizatora weryfikuje nazwisko uczestnika i wpłatę należności za Wydarzenie.

2.      Wstęp na Wydarzenie jest ważny  od momentu otrzymania przez Użytkownika faktury VAT po dokonaniu całości płatności, do momentu zakończenia Wydarzenia , którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w innym Wydarzeniu niż wskazane w fakturze Vat (np. identycznym, lecz w innym terminie ).

 

ODWOŁANIE WYDARZENIA , REZYGNACJA Z UDZIAŁU, ZWROT WPŁATY

1.      Organizator ma prawo odwołać/ przenieść na nowy termin Wydarzenie w każdej chwili do momentu jego rozpoczęcia .

2.      W przypadku odwołania/ przeniesienia na nowy termin Wydarzenia, Organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w Zamówieniu,

3.     Użytkownik ma prawo do zwrotu pełnej wpłaty za udział w Wydarzeniu w przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora. W przypadku przeniesienia wydarzenia na nowy termin Użytkownik ma prawdo do  zwrotu pełnej wpłaty za udział w Wydarzeniu jeśli zgłosi ten fakt Organizatorowi do 30 dni od otrzymania wiadomości email, po tym terminie  Organizator  zwraca Użytkownikowi wniesioną opłatę po potrąceniu     kwoty 200 zł plus VAT.  Zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni po odesłaniu przez Użytkownika własnoręcznie podpisanej faktury korygującej zwykłą pocztą na adres Organizatora.
4.      Użytkownik ma prawo rezygnacji z udziału w Wydarzeniu do 30 dni przed terminem Wydarzenia, co czyni wysyłając rezygnację na adres email: biuro@orbidenti.com. W takim przypadku Organizator  zwraca mu opłatę w pełnej wysokości po potrąceniu kwoty 200 zł plus VAT.  Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

5.      Zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od wpływu rezygnacji i po odesłaniu przez Użytkownika własnoręcznie podpisanej faktury korygującej zwykłą pocztą na adres Organizatora .

6.      Zwrotu zapłaty dokonuje Organizator  przelewem bankowym z własnego rachunku bankowego, nie korzystając z pośrednictwa Portalu.

7.      Prawo do zwrotu zapłaty za udział w Wydarzeniu nie przysługuje w szczególności:

a)     gdy Użytkownik nie weźmie udziału w Wydarzeniu bez wcześniejszej rezygnacji;

b)     gdy rezygnacja zgłoszona jest po terminie

8.      Jeżeli zachodzi podstawa do odmowy zwrotu płatności , Organizator poinformuje o powyższym Użytkownika niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od rezygnacji czy żądania zwrotu zapłaty . Informacja ta zostanie przekazana Użytkownikowi na podany przez niego przy rejestracji adres e- mail ze wskazaniem przyczyn odmowy.

 

PROCEDURA REKLAMACJI

1.      Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu i sprzedaży udziału w Wydarzeniach za jego pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@orbidenti.com

2.      Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom .

3.      Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres Operatora. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana.

4.      Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.

6.      Użytkownik o decyzji Operatora zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną z zachowaniem 14 dniowego terminu do rozpatrzenia reklamacji.

7.      Reklamacje dotyczące usług Organizatora rozpoznawane są w ten sam powyższy sposób, a odpowiedź udzielona przez Portal jest równoznaczna z odpowiedzią Organizatora .

 


ZAKUP UDZIAŁU W WYDARZENIU DOKONYWANY PRZEZ KONSUMENTA

1.      Za konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą za pośrednictwem Portalu zakupu niezwiązanego z własną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Dokonując zakupu jako Konsument , Użytkownik informuje o powyższym Operatora przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

3.      Do Konsumenta znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień poniższych.

4.      Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu udziału  w Wydarzeniu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, za pomocą druku odstąpienia do  pobrania z Portalu w zakładce....

5.      Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@orbidenti.com przed jego upływem.

6.      Portal – także w formie wiadomości email - niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

7.      Po upływie 14 dni od zawarcia umowy lub jeżeli wcześniej przed tym terminem odbyło się Wydarzenie , w którym wykupił udział,  Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy na preferowanych zasadach i obowiązują go zasady rezygnacji jak dla wszystkich Użytkowników Portalu.

8.      W razie odstąpienia od umowy Konsument otrzymuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty w terminie do 14 dni na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub z którego nastąpiła zapłata.

9.      Dokonując rejestracji Konsument wyraża zgodę na treść Regulaminu, w tym także na przekazywanie mu wszelkich wymaganych prawem informacji drogą elektroniczną na wskazany adres email.

10.   Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.   Operator informuje o: 

c)     funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

d)     mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

 

 

DANE OSOBOWE I LIKWIDACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

1.     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest OrbiDenti sp. z o.o.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym realizacją usług świadczonych  przez Portal i za jego pośrednictwem , w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, w szczególności w celu realizacji umowy zakupu udziału w Wydarzeniu.

2.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu udziału w Wydarzeniu.  Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania.

3.     Dane Użytkownika nie są usuwane po zakończonym Wydarzeniu. Konto Użytkownika zapisuje całą historię Wydarzeń w których uczestniczył oraz faktur wystawionych za poszczególne Wydarzenia. Operator umożliwia wgląd w indywidualną historię konta Użytkownika po zalogowaniu do Portalu.

4.     Użytkownik może żądać  usunięcia swoich danych jeżeli są już zbędne do realizacji zawartych i wykonanych umów, a ich dalsze przechowywanie nie jest uzasadnione uprawnieniem Operatora wynikających z obowiązujących przepisów. Żądanie usunięcia danych  oznacza także żądanie wyrejestrowania się z Portalu .

5.     Dane osobowe Użytkownika są przekazywane także właściwemu Organizatorowi, instytucji/firmie zlecającej organizację wydarzenia lub wykładowcy, w celu realizacji przez niego usługi związanej z zakupionym udziałem w Wydarzeniu tego Organizatora. Przechowywanie i gromadzenie danych osobowych przez Organizatora, instytucję/firmę zlecającej organizację wydarzenia lub wykładowcę, odbywa się na identycznych zasadach jak w Regulaminie.

6.     W przypadku odmowy podania przez Użytkownika niezbędnych danych Operator może odmówić świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika.

7.     Operator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a)     użytkownik wyrazi na to zgodę ;

b)     będzie to uzasadnione przepisami prawa ;
c)     będzie to niezbędne w celu rejestracji na wydarzenie.

8.     Użytkownik może samodzielnie usunąć własne konto Użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku „Usuń konto”. System wyświetli informację: „Usuniecie konta jest nieodwracalne”  oraz „Potwierdź usuniecie konta podając Twoje hasło do panelu”

9.     Z chwilą usunięcia konta Użytkownika , Użytkownik :

a)     zostaje wylogowany z Portalu

a)     traci swój login

b)     traci swoje hasło

c)     traci prawo składania nowych zamówień

d)     nie usuwa automatycznie danych osobowych

e)     by złożyć nowe zamówienia musi dokonać nowej rejestracji na Portalu

8. Operator dokłada wszelkich starań , aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem .

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.orbidenti.pl  i orbidenti.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Orbi Denti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. Sowińskiego 15/62, 40-018 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000642639, NIP: 954-27-68-156. Każda osoba naruszająca powyższe prawa ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Portalu, bez zgody Operatora.

2.     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Portalu, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Operatorowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

Konto Organizatora

1.     Warunkiem otrzymania dostępu do Konta Organizatora jest podpisanie szczegółowej umowy z Operatorem na pośrednictwo w sprzedaży usług.

2.     Organizator samodzielnie zarządza własnymi Wydarzeniami.

3.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Organizatora w ramach jego Wydarzenia i zarządzane poprzez Konto Organizatora .

4.     Zasady współpracy pomiędzy Operatorem i Organizatorem określa Umowa o Współpracy.

 

COOKIES

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska, źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.:

1.     Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu OrbuDenti sp.zo.o. z siedzibą pod adresem Gen. Sowińskiego 15/62, 40-018 Katowice

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)     utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.     W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.     W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

b)     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

c)     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

d)     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)     „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.     Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

9.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

10.  Portal korzysta z systemu statystyk Google Analytics. Szczegóły systemu pod adresem: https://www.google.com/intl/pl_ALL/analytics/learn/privacy.html

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Operator zobowiązuje się do naprawiania błędów (merytorycznych i/lub technicznych )  pojawiających się na Portalu w możliwie szybkim czasie.

2.     Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by usługa prowadzona była nieprzerwanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z niej przez Użytkownika lub Organizatora, wynikającą z:

a)     przeprowadzania aktualizacji i ulepszeń w systemie orbidenti.com oraz prowadzonymi pracami konserwatorskimi;

b)     działania siły wyższej,

c)     działania lub zaniechania podmiotów trzecich;

d)     awarii sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych,

e)     nieprawidłowego wykorzystania Portalu, nielegalnego wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do Konta przez podmioty trzecie lub niedozwolonej ingerencji innych Użytkowników.

3.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie błędnego adresu email przez Użytkownika , z czym wiąże się m.in. brak dostarczenia na wskazany adres faktury proforma  i Faktury VAT.

4.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują faktury. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

5.     Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Operatora, oraz na stronie  www.orbidenti.com z możliwością jego pobrania .

6.     Operator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu, Operator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Portalu z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Portalu. Wprowadzone zmiany obowiązują wobec umów zawieranych przez Użytkowników i Organizatorów po dacie wprowadzenia zmian.

7.     Operator zastrzega sobie prawo do:

a)     jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;

b)     czasowego zawieszania działania Portalu i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Wydarzeń przez Portal;

8.     Operator nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu bądź też jego czasowej niedostępności.

9.  Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres :..

10.  Portal prowadzony jest na podstawie prawa obowiązującego w Polsce, które ma zastosowanie do umów zawartych za jego pośrednictwem.

11.  Ewentualne spory wynikłe na tle działania Portalu oraz zawartych za jego pośrednictwem umów rozpatrywane będą w miarę możliwości polubownie lub przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby Operatora.